برگزاری جلسه کارگروه تخصصی بازبینی راهبردهای دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، جلسه کارگروه تخصصی بازبینی راهبردهای دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه اعضاء به بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه راهبردی دانشگاه پرداختند.

دکتر قربانی مشاور تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در همین زمینه گفت: "جمع بندی نمایندگان محترم معاونت های مختلف این است که با تغییرات محیطی که اخیرا به وجود آمده راهبردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد."

بدین منظور مقرر گردید هر یک از معاونت ها، از طریق برگزاری  جلسات کارشناسی با تحلیل شرایط جدید و تغییرات محیطی، راهبردهای پیشنهادی در حوزه تخصصی خود را تدوین تا در جلسه آتی کارگروه مطرح و در خصوص هر یک تصمیم گیری های لازم انجام شود.  

همچنین تصمیم گرفته شد حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری، برنامه های عملیاتی اختصاصی در سامانه برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه ها(HOP)، وارد گردد.