خدمات ارائه شده در میز خدمت معاونت های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایتمندی آنان از عملکرد دستگاههای اجرایی،دستورالعمل میزخدمت" طی نامه ای در تاریخ 96/09/07 به دستگاه های اجرائی اعلام  گردیده است.

گزارش خدمات شناسه دار: کل خدمت به صورت الکترونیکی انجام می شود و حداکثر یک بار مراجعه حضوری انجام می شود.

 • تعداد کل خدمات که توسط دستگاه ارائه می گردد : 0
 • تعداد خدماتی که ، دسترسی از طریق لینک "میزخدمت الکترونیکی" وب سایت دستگاه وجود دارد : 0
 • تعداد کل خدماتی که ، قابلیت درخواست خدمت در قالب فرم های الکترونیکی امکان پذیر است : 0
 • تعداد کل خدماتی که ، قابلیت ارسال الکترونیکی مدارک امکان پذیر است : 0
 • تعداد کل خدماتی که ، قابلیت رهگیری مراحل اجرای فرآیند ارائه خدمت با کد رهگیری، امکان پذیر است : 0
 • تعداد کل خدماتی که ، قابلیت ارسال پیامک در طی زمان انجام کار، به ارباب رجوع امکان پذیر است : 0
 • تعداد کل خدماتی که نظرسنجی الکترونیکی انجام می شود : 0
 • تعداد کل خدماتی که زمان دریافت خدمت از طریق پیامک اعلام می شود : 0
 • تعداد کل خدماتی که قابلیت تعامل الکترونیکی با ارباب رجوع در مراحل مختلف انجام خدمت وجود دارد (از طریق تلفن همراه یا سایر روش ها) : 0
 • تعداد کل خدماتی که قابلیت دسترسی الکترونیکی ارباب رجوع به بسته های اطلاع رسانی خدمات وجود دارد : 0
 • تعداد کل خدماتی که ، پاسخ نهایی به صورت الکترونیکی به ارباب رجوع ارائه می گردد : 0
 • تعداد کل خدماتی که، بدون نیاز به مراجعه حضوری ارباب رجوع ارائه می گردد : 0
 • تعداد کل خدماتی که ، الزام به یک بار حضور ارباب رجوع برای انجام تعدادی از مراحل انجام خدمت وجود دارد : 0

گزارش خدمات بدون شناسه: کل خدمت به صورت الکترونیکی انجام می شود و حداکثر یک بار مراجعه حضوری انجام می شود.

 • تعداد کل خدمات که توسط دستگاه ارائه می گردد : 0
 • تعداد خدماتی که ، دسترسی از طریق لینک "میزخدمت الکترونیکی" وب سایت دستگاه وجود دارد : 0
 • تعداد کل خدماتی که ، قابلیت درخواست خدمت در قالب فرم های الکترونیکی امکان پذیر است : 0
 • تعداد کل خدماتی که ، قابلیت ارسال الکترونیکی مدارک امکان پذیر است : 0
 • تعداد کل خدماتی که ، قابلیت رهگیری مراحل اجرای فرآیند ارائه خدمت با کد رهگیری، امکان پذیر است : 0
 • تعداد کل خدماتی که ، قابلیت ارسال پیامک در طی زمان انجام کار، به ارباب رجوع امکان پذیر است : 0
 • تعداد کل خدماتی که نظرسنجی الکترونیکی انجام می شود : 0
 • تعداد کل خدماتی که زمان دریافت خدمت از طریق پیامک اعلام می شود : 0
 • تعداد کل خدماتی که قابلیت تعامل الکترونیکی با ارباب رجوع در مراحل مختلف انجام خدمت وجود دارد (از طریق تلفن همراه یا سایر روش ها) : 0
 • تعداد کل خدماتی که قابلیت دسترسی الکترونیکی ارباب رجوع به بسته های اطلاع رسانی خدمات وجود دارد : 0
 • تعداد کل خدماتی که ، پاسخ نهایی به صورت الکترونیکی به ارباب رجوع ارائه می گردد : 0
 • تعداد کل خدماتی که، بدون نیاز به مراجعه حضوری ارباب رجوع ارائه می گردد : 0
 • تعداد کل خدماتی که ، الزام به یک بار حضور ارباب رجوع برای انجام تعدادی از مراحل انجام خدمت وجود دارد : 0