برگزاری هفتادمین جلسه کارگروه مدیریت عملکرد دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هفتادمین جلسه کارگروه مدیریت عملکرد دانشگاه با حضور اعضاء برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی سامانه یکپارچه برنامه عملیاتی(hop) و سامانه یکپارچه مدیریت عملکرد(op) مقرر گردید نمایندگان برنامه‌های عملیاتی در هر یک از مدیریت‌ها، مستند مرتبط با فعالیت‌های هر برنامه را به دبیرخانه کارگروه مدیریت عملکرد معاونت توسعه جهت بارگذاری در سامانه برنامه عملیاتی اختصاصی اعلام نمایند.

همچنین هر مدیریت مستندات و اطلاعات مورد نیاز برای پروژه‌های دارای انحراف در برنامه عملیاتی اختصاصی معاونت توسعه را مطابق با جدول زمانبندی پیش‌بینی شده، بارگذاری نماید.

در ادامه تصمیم گرفته شد در خصوص برنامه‌های عملیاتی اختصاصی سال آینده‌ی معاونت توسعه، هر مدیریت برنامه‌های عملیاتی سال آتی را پس از آسیب شناسی مسائل و مشکلات هر حوزه، تدوین و بعد از نقد و بررسی هر برنامه در جلسات هم‌اندیشی با نمایندگان برنامه‌های عملیاتی سایر مدیریت‌ها در خصوص اهمیت و اولویت هر برنامه و همپوشانی احتمالی برخی برنامه‌ها، نهایی کند.