برگزاری دوازدهمین جلسه کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، دوازدهمین جلسه کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه با حضور اعضاء و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید.

در این جلسه به بررسی اقدامات انجام شده در راستای مصوبات جلسات برگزار شده در کمیته های ذیل: کمیته سلامت اداری، کمیته توسعه دولت الکترونیک، کمیته مدیریت عملکرد، کمیته سرمایه انسانی، کمیته ساختار و فناوری پرداخته شد.

همچنین ضمن بررسی مصوبات هر یک از کمیته های تخصصی پنجگانه در راستای فرایند ارزیابی عملکرد دانشگاه مقرر گردید دبیران کمیته ها جهت رفع ابهامات موجود در خصوص مستندات هر یک از محورهای ارزیابی عملکرد با کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی، تعامل نمایند.

در پایان تصمیم گرفته شد دبیران کمیته های تخصصی پنجگانه ضمن ارائه گزارش عملکرد کمیته ها در فواصل دو ماهه، مسائل مربوط به خود را جهت اخذ تصمیم در کارگروه مطرح نمایند.