همکاران شاغل در مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری 

دکتر امیر محمد شریف رضویان

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

تلفن : 38780257 051-38049080 051
رایانامه :sharifRAM1@mums.ac.ir

محسن خاکشور

معاون مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

تلفن :38049031 051
رایانامه :KhakshourKM1@mums.ac.ir

مهدیس غلامرضایی

مسئول دفتر مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

 
تلفن : 38780257 051-38049080 051
رایانامه :GholamrezaeiMH3@mums.ac.ir
گروه تحول اداری

دکتر فرزانه دوستی

رئیس گروه تحول اداریتلفن :38790338 051 
رایانامه:DoostyF1@mums.ac.ir

زهرا شاد

کارشناس گروه تحول اداریتلفن : 38760501 051
رایانامه:shads1@mums.ac.ir
گروه سیستم ها و روش ها

زکیه فرشچی

سرپرست گروه سیستم ها و روش هاتلفن : 38049079 051
رایانامه:abdolzadefz1@mums.ac.ir

الهه جعفرزاده

کارشناس گروه سیستم ها و روش هاتلفن :38790338 051
رایانامه:jafarzadehe1@mums.ac.ir

مهدیس غلامرضایی

کارشناس گروه سیستم ها و روش ها

 
تلفن : 38790338 051
رایانامه:
GholamrezaeiMH3@mums.ac.ir
گروه مهندسی مشاغل

سمانه مولوی زاده

رئیس گروه مهندسی مشاغلتلفن : 38760501 051
رایانامه:molavizadehs1@mums.ac.ir

محبوبه علی دوست

کارشناس گروه مهندسی مشاغلتلفن : 38760501 051
رایانامه:AlidoustM1@mums.ac.ir

سمیه حسینی

کارشناس گروه مهندسی مشاغلتلفن : 38760501 051
رایانامه:HosseiniS1@mums.ac.ir

نگار پناهنده

کارشناس گروه مهندسی مشاغلرزومه

تلفن : 38760501 051
رایانامه :PanahandehN1@mums.ac.ir

زهرا زمانی

کارشناس گروه مهندسی مشاغلتلفن : 38760501 051
رایانامه:zamaniz3@mums.ac.ir
گروه مهندسی سازمان

سید ابوالفضل رحمانی حصار

رئیس گروه مهندسی سازمانتلفن : 38049588 051
رایانامه:RahmaniHA1@mums.ac.ir

مرضیه حسینی

کارشناس گروه مهندسی سازمان

تلفن : 38049082 051
رایانامه:HoseiniM16@mums.ac.ir

سید منصور طالب الحق

کارشناس مسئول گروه مهندسی سازمانتلفن :38049083 051
رایانامه:TalebolhaghM1@mums.ac.ir

سادیا مظلوم

کارشناس گروه مهندسی سازمانتلفن : 38049083 051
رایانامه:Mazloums1@mums.ac.ir

محمدرضا قمری

کارشناس گروه مهندسی سازمان

 
تلفن : 38049083 051
رایانامه:GhamariMR1@mums.ac.ir