خدمات ارائه شده در میز خدمت معاونت های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایتمندی آنان از عملکرد دستگاههای اجرایی، "دستورالعمل میزخدمت" طی نامه ای در تاریخ 96/09/07 به دستگاه های اجرائی اعلام  گردیده است. 
  معاونت آموزشی     
 

 ارتقای اعضای هیات علمی 10031028101

1- فرآیند نهایی ارتقاء هیات علمی

2- آیین نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی

3- گزارش فعالیت های آموزشی و پزوهشی اعضای هیات علمی

   
 
05138411538
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
 

 ارزشیابی بخشهای آموزشی دستیاردانشگاههای علوم پزشكی 18041025000

1- فرآیند ارزشیابی و اعتبار بخشی جهت راه اندازی رشته های تخصصی، تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) و فوق تخصصی در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی(معاونت ارزشیابی و اعتبار بخشی)

2-  فرآیند ارزشیابی و اعتبار بخشی ادواری رشته های تخصصی، تکمیلی تخصصی و فوق تخصصی

   
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   ارزشیابی مدارك تحصیلی دانش آموختگان خارج ازكشور 18041023000    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی 18041026102    
 
051381453242
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها 18041026101    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   آموزش مستمر جامعه پزشکی 18051024000    
 
05138580467
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
  نظر سنجی شرکت در برنامه های مجازی آموزش مداوم  
 
 
   بازنگری برنامه های آموزشی رشته های تخصصی ،دوره های فوق تخصصی وتكمیلی تخصصی 18041027102    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی 18041026103    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی ،دوره های فوق تخصصی و تكمیلی تخصصی 18041027101    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاههای علوم پزشكی و موسسات اجرائی مرتبط 18041027103     
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشكی 16021014104    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   ثبت نام و برگزاری آزمون 18041026100    
 
051381453242
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   جذب اعضای هیات علمی 10031028100    
 
05138411538
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   سیاستگذاری، ایجاد، راه اندازی وگسترش رشته های تخصصی، دوره های فوق تخصصی و تكمیلی تخصصی  18041027100    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بانك های عامل جهت دریافت وام مسكن 13011029100    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  بررسی درخواست های انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی 18041027104 (مشترک با دانشکده دندان پزشکی )    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها)    
 
190
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
    معاونت اجتماعی      
   ثبت کمک ها و نذر سلامت خیرین و گروه‌های داوطلب درسامانه یاران سلامت ) یاس (    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  معاونت بهداشت     
   تشکیل پرونده الکترونیک سلامت 16041021000    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   خدمات پزشک خانواده 16021020000    
 
38415001-276
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   سرویس های کدگذاری سلامت 16061022000    
 
38415001-276
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور کارت بهداشت 16041017000    
 
38415001-304
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی 16041018100    
 
38415001-22238415
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی 13011018101    
 
38415001-222
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی 16021018102    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت 18081015000 (مشترک با پژوهشی )    
 
38415001-312
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   ثبت گواهی ولادت و مرگ 10031019000 (مشترک با درمان)    
 
38415001-276
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور 16041012101 (مشترک با درمان)    
 
38415001-276
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت16041016000 (کلیه معاونت ها)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها)    
 
190
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   معاونت توسعه مدیریت و منابع     
   صدور گواهی معافیت 11021014103    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان 16031014101    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   معرفي افراد ستادي به بانك مربوطه جهت دريافت وام مسكن 13011029101    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهيلات خريد و ساخت مسكن توسط بانك ها و رفع مشكلات احتمالي 13011029102    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 18041014100 (مشترک با درمان)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور معرفینامه در توزیع پزشکان 16031014102 (مشترک با درمان)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
    معاونت دانشجویی - فرهنگی     
  اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 18041625000    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها)    
 
شناسه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  معاونت درمان     
  ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی16021013102    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی16021013103    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی 16021012102    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری18051012104    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تمدید پروانه موسسات پزشکی16021013101    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور پروانه موسسات پزشکی16021013100    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  لغو بر اساس زمانبندی تعیین شده در قرار داد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم16021013104    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت(18081015000)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور16031012100    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ثبت گواهی ولادت و مرگ 10031019000 (مشترک با بهداشت )    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور16041012101  (مشترک با بهداشت )    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور18041014100 (مشترک با توسعه )    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور معرفینامه در توزیع پزشکان16031014102 (مشترک با توسعه )    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها )    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها )    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  معاونت غذا و دارو     
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها )    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها )    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  معاونت پژوهش و فناوری    
  اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور 16051012105    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت 18081015000  ( مشترک با بهداشت )    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت16041016000 (کلیه معاونت ها)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونتها)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 

منوي اصلي