اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
برنامه راهبردی دانشگاه مهمترین سند برای دستیابی به اهداف 86
برگزاری جلسه مشترک شورای سیاست گذاری و کمیته علمی اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 208
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد 215
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان باخرز 190
برگزاری سی امین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 205
خبرنامه سی و دومین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع و مدیران فنی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور 205
برگزاری نهمین جلسه کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 250
برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان معاونت توسعه 127
برگزاری چهارمین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه 145
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع از شبکه بهداشت و درمان قوچان 160

منوي اصلي