اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
برگزاری سی و ششمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 95
انتقال دانشکده طب سنتی به پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 105
برگزاری جلسه کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه در بیمارستان امام رضا (ع) 81
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان خواف 59
برگزاری جلسه کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه در دانشکده پزشکی 49
بازدید رئیس تکریم ارباب رجوع از اورژانس عدالتیان 57
بازدید رئیس تکریم ارباب رجوع از شبکه بهداشت و درمان بردسکن 53
برگزاری پانزدهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان معاونت توسعه 53
برگزاری سی و پنجمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 55
برگزاری سی و چهارمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 57

منوي اصلي