اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
برگزاری نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه ۹ در مشهد 144
برگزاری اولین جلسه کمیته پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با ترکیب جدید 152
برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان معاونت توسعه 127
گزارش تصویری سومین همایش تخصصی مدیران/ روسای توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 85
اجرای پروژه های مشارکتی موجب ایجاد یکصد هزار شغل شده است 71
بررسی میزان رضایت مندی بیماران از بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 108
روش ها و فرآیندهای بوروکراسی اداری باید موجب رضایت ارباب رجوع شود 101
مشهد میزبان همایش تخصصی مدیران و روسای توسعه سازمان و تحول اداری 80
برگزاری سی و هشتمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 173
ارزیابی شاخص های عمومی سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 124

منوي اصلي