اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
برگزاری هفدهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 245
برگزاری ششمین نشست کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه 246
اجرای پروژه در حال ساخت اورژانس بیمارستان شهید کامیاب 236
بازدید معاونین مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت از بیمارستانهای تک تخصصی مشهد 237
اجرای پروژه در حال ساخت کلینیک ویژه تیپ3000 زکریا در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 317
برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی اسلامی کردن دانشگاه 255
نوسازی ناوگان حمل و نقل دانشگاه علوم پزشکی مشهد 221
برگزاری سی و دومین جلسه کارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 638
اجرای پروژه در حال ساخت سی سوئیت جدید در مجتمع رفاهی گهرباران در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 267
در حال ساخت بودن پروژه کلینیک ویژه تیپ 2000 سیدی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 233

منوي اصلي