اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
برگزاري نوزدهمین، بیستمین و بیست و یکمین نشست کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه 218
برگزاري هجدهمین نشست کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه 412
انتصاب معاون مدیریت نوسازی و تحول اداری دانشگاه 191
برگزاری ششمین نشست کمیته مرکزی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 565
تقدیر و تشکر فرمانداران شهرستان های فریمان و کاشمر از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 510
برگزاري هفدهمین نشست کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه 489
تقدیر مشاور وزیر بهداشت و دبیر مجامع شوراها از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 475
تقدیر و تشکر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران از حمایت های معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 470
برگزاري پانزدهمین وشانزدهمین نشست کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه 543
قدردانی دبیر هیات عالی گزینش از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 524

منوي اصلي