اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
برگزاری هفدهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان معاونت توسعه 83
برگزاری دوره آموزشی مستندسازی فرآیندها در دانشکده داروسازی 88
برگزاری پنجمین جلسه کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 96
اعلام مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تأیید پست های مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی (Dispatch) 84
برگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی مستندسازی فرآیندهای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 68
برگزاری چهل و پنجمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 76
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان سرخس 78
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان امدادی شهید کامیاب 81
برگزاری سومین جلسه کمیته اجرایی برگزاری "دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی" 86
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان کلات 87

منوي اصلي