برگزاری شصت و ششمین جلسه کارگروه مدیریت عملکرد دانشگاه

تاریخ ایجاد در 02 خرداد 1398
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، شصت و ششمین جلسه کارگروه مدیریت عملکرد با حضور اعضاء برگزار گردید.

در این جلسه به بررسی برنامه های مشترک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه (HOP) و پروژه های برنامه عملیاتی اختصاصی (op)  سال 98 پرداخته شد و مقررگردید بارگذاری اطلاعات مرتبط با برنامه‌های اجرای سند توسعه کارآفرینی و اشتغال و توسعه اشتغال غیر دولتی در وزارت بهداشت و دستگاه ها و سازمانهای وابسته توسط مدیریت سرمایه انسانی و بارگذاری اطلاعات مرتبط با برنامه های واگذاری واحدهای دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سلامت به روش BLT و تامین دستگاه های پزشکی سرمایه ای و تامین تجهیزات اتاق عمل به روش BLT-RLT و تامین گازهای طبی به روش BOT و واگذاری آزمایشگاهی به روش BOT توسط مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه انجام شود.
 
     

منوي اصلي