برگزاری دهمین جلسه کارگروه مرکزی نظام پیشنهادهای دانشگاه

تاریخ ایجاد در 09 بهمن 1396
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، دهمین جلسه کارگروه مرکزی نظام پیشنهادها با حضور نمایندگان معاونت‌های مختلف و حوزه ریاست برگزار شد. در این جلسه مقررگردید، امکان بارگزاری پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادهای کشوری پس از راه‌اندازی دبیرخانه، در سامانه دانشگاه قطع گردد و پیشنهاد دهندگان صرفا در سامانه وزارت بهداشت پیشنهادهای خود راثبت کنند.

در ادامه به بررسی تعیین وضعیت پیشنهادهای موجود در سامانه دانشگاه و  امکان تالیف کتابچه پیشنهادهای مصوب دانشگاه از سال 90 تا 96 و همچنین استفاده از ویرایش نسخه جدید آیین‌نامه نظام پیشنهادهای دانشگاه جهت تعیین تکلیف سایر پیشنهادهای سال 96 پرداخته شد. 
 
     

منوي اصلي