برگزاری سی و نهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 06 شهریور 1396
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، سی ونهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نمایندگان مدیریت های 6 گانه این معاونت برگزار گردید. در این جلسه به بررسی پروژه ها و اقدامات مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی و مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد پرداخته شد.همچنین مقرر گردید عناوین پروژه های "ارتقاء سامانه ادامه تحصیل" به "ارتقا سامانه ادامه تحصیل و آسیب شناسی" و "ارتقاء سامانه مرخصی بدون حقوق" به "ارتقا و آسیب شناسی سامانه مرخصی بدون حقوق" تغییر یابند.

 
 

 

منوي اصلي