برگزاری اولین جلسه کمیته پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با ترکیب جدید

تاریخ ایجاد در 16 مرداد 1396
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، اولین جلسه کمیته پژوهشی این معاونت برگزار گردید.در ابتدای این جلسه صادق پور مدیر تحول اداری دانشگاه در خصوص اهمیت پژوهش های کاربردی در سازمان های امروزی و ضرورت فعال نمودن مجدد کمیته پژوهشی با ترکیب جدید توضیحاتی را ارائه نمود. همچنین در ادامه، اعضاء در مورد مشخص کردن حیطه موضوعات پژوهشی و  وظایف اعضای کمیته پژوهشی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شایان ذکر است در این جلسه حیطه موضوعات پژوهشی بر اساس شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع تعیین گردید که به صورت کلی شامل مدیریت امور مالی، مدیریت عملکرد و بودجه ریزی، منابع انسانی، تحول سازمان، فنی و عمرانی و سایر موارد مرتبط می‌باشد.

 
   

منوي اصلي