اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
قدردانی بنیاد شهید از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 24
برگزاری سی و نهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 30
الحاق گروه های طبقه بندی مشاغل و تشکیلات به مدیریت نوسازی و تحول 56
توسعه و احداث ۳۲۰ هزار متر مربع طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 37
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان بردسکن 26
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان قوچان 33
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان درگز 22
برگزاری نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه ۹ در مشهد 33
برگزاری اولین جلسه کمیته پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با ترکیب جدید 26
برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان معاونت توسعه 42

صفحه1 از22

منوي اصلي