همکاران مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری


 

 همکاران شاغل در مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک

عکس

رزومه

محسن صادق پور

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

SadeghpourM1@mums.ac.ir

 

محسن خاکشور خیرآبادی

معاون مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

 

KhakshourKM1@mums.ac.ir

 

 

ماندانا سادات غفوریان


مسئول دفتر مدیریت


 GhafourianMN3[at]mums.ac.ir    

محمدحنیف اسدی

رئیس گروه تحول اداری

AsadiMH2@mums.ac.ir

 

 

سید ابوالفضل رحمانی

رئیس گروه مهندسی سازمان

RahmaniHA1@mums.ac.ir

 

سمانه مولوی زاده

  رئیس گروه مهندسی مشاغل


molavizadehs1[at]mums.ac.ir


   

هادی مهدی زاده

مسئول تکریم ارباب رجوع   


MehdizadehH1@mums.ac.ir


   

مهرناز رهباردار مجاور

کارشناس گروه تحول اداری


Rahbardarm2[at]mums.ac.ir


 
الهام شایسته جوان بخت کارشناس گروه تحول اداری


ShayestehJE2[at]mums.ac.ir


 
شهربانو خاکسار کارشناس گروه تحول اداری


KhaksarSH2[at]mums.ac.ir


 
مریم سوسنی


کارشناس گروه تحول اداری
SousaniM3[at]mums.ac.ir     

سید منصور طالب الحق

 کارشناس مسئول گروه مهندسی سازمان 


talebolhaghm1[at]ums.ac.ir


 
محمدرضا قمری کارشناس گروه مهندسی سازمان


GhamariMR1[at]mums.ac.ir


   
میترا سادات محق   کارشناس گروه مهندسی سازمان   


moheghm3[at]mums.ac.ir


   
زهرا زمانی کارشناس گروه مهندسی مشاغل   


zamaniz3[at]mums.ac.ir


 

 زهرا شاد 
کارشناس گروه مهندسی مشاغل   


shads1[at]mums.ac.ir


   
فرزانه ابراهیم فتح آبادی    کارشناس گروه مهندسی مشاغل   


ebrahimfr3[at]ums.ac.ir


   
نیلوفر ظریف ثاقب اکبر پور کارشناس میز خدمت

ZarifSN3[at]mums.ac.ir

   
پریدخت بمبئی چی کارشناس میز خدمت


BambaeichiP2[at]mums.ac.i


   

محمد تقی اویسی ثانی

کارشناس تکریم ارباب رجوع

OveysiMT2@mums.ac.ir

 

منوي اصلي