همکاران مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری


 

 همکاران شاغل در مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک

عکس

رزومه

محسن صادق پور

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

SadeghpourM1@mums.ac.ir

 

محسن خاکشور خیرآباد

معاون مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

 

KhakshourKM1@mums.ac.ir

 

 

فرزانه دوستی

رئیس گروه تحول اداری

DoostyF1[at]mums.ac.ir

 

سید ابوالفضل رحمانی

رئیس گروه مهندسی سازمان

RahmaniHA1@mums.ac.ir

 

سمانه مولوی زاده

  رئیس گروه مهندسی مشاغل


molavizadehs1[at]mums.ac.ir


   

 مرضیه حسینی

کارشناس گروه تحول اداری 

 HoseiniM16[at]mums.ac.ir  

مژده اخوان مهدوی

کارشناس گروه تحول اداری

AkhavanMM3[at]mums.ac.ir

 
مریم سوسنی کارشناس گروه تحول اداری
SousaniM3[at]mums.ac.ir     

سید منصور طالب الحق

 کارشناس مسئول گروه مهندسی سازمان 


talebolhaghm1[at]ums.ac.ir


 
محمدرضا قمری کارشناس گروه مهندسی سازمان


GhamariMR1[at]mums.ac.ir


   
نسترن دیبانژاد   کارشناس گروه مهندسی سازمان   

DibanezhadN3[at]mums.ac.ir

   
زهرا زمانی کارشناس گروه مهندسی مشاغل   


zamaniz3[at]mums.ac.ir


 

 زهرا شاد 
کارشناس گروه مهندسی مشاغل   


shads1[at]mums.ac.ir


   
سمیه حسینی کارشناس فناوری اطلاعات گروه مهندسی مشاغل

HosseiniS1[at]mums.ac.ir

   
فرزانه میرآوندی کارشناس گروه مهندسی مشاغل

MiravandiF3[at]mums.ac.ir

   
نیلوفر ظریف ثاقب اکبر پور کارشناس میز خدمت

ZarifSN3[at]mums.ac.ir

   
فاطمه مقدس انگیزان کارشناس میز خدمت  MoghaddasAF3[at]mums.ac.ir    
عباس کریمی کارشناس میز خدمت

KarimiAB5[at]mums.ac.ir

 

منوي اصلي