همکاران مدیریت نوسازی و تحول اداری


 

 همکاران شاغل در مدیریت نوسازی و تحول اداری

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

عکس

رزومه

محسن صادق پور

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

SadeghpourM1@mums.ac.ir

 

محسن خاکشور خیرآبادی

معاون مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

 

KhakshourKM1@mums.ac.ir

 

 

محمدحنیف اسدی

رئیس گروه تحول اداری

AsadiMH2@mums.ac.ir

 

 

سید ابوالفضل رحمانی

رئیس گروه مهندسی سازمان

RahmaniHA1@mums.ac.ir

 

سمانه مولوی زاده

  رئیس گروه مهندسی مشاغل


molavizadehs1[at]mums.ac.ir


   

هادی مهدی زاده

مسئول تکریم ارباب رجوع   


MehdizadehH1@mums.ac.ir


   

سید منصور طالب الحق

 کارشناس مسئول گروه مهندسی سازمان 


talebolhaghm1[at]ums.ac.ir


 
محمدرضا قمری کارشناس گروه مهندسی سازمان


GhamariMR1[at]mums.ac.ir


   
میترا سادات محق   کارشناس گروه مهندسی سازمان   


moheghm3[at]mums.ac.ir


   
زهرا زمانی کارشناس گروه مهندسی مشاغل   


zamaniz3[at]mums.ac.ir


 

 زهرا شاد 
کارشناس گروه مهندسی مشاغل   


shads1[at]mums.ac.ir


   
فرزانه ابراهیم فتح آبادی    کارشناس گروه مهندسی مشاغل   


ebrahimfr3[at]ums.ac.ir


   

مهرناز رهباردار مجاور

کارشناس تحول اداری


Rahbardarm2[at]mums.ac.ir


   
الهام شایسته جوان بخت کارشناس تحول اداری


ShayestehJE2[at]mums.ac.ir


   
شهربانو خاکسار کارشناس تحول اداری


KhaksarSH2[at]mums.ac.ir


 
پریدخت بمبئی چی کارشناس تحول اداری


BambaeichiP2[at]mums.ac.i


   

فرحناز نوشاهی

کارشناس تحول اداری


NoshahiF2@mums.ac.ir


 

 

نادیا جنت پور

کارشناس تکریم ارباب رجوع


JanatpourN1[at]mums.ac.ir


   

مژگان شریفان

کارشناس تکریم ارباب رجوع


SharifanM2@mums.ac.ir


 

 

محمد تقی اویسی ثانی

کارشناس تکریم ارباب رجوع

OveysiMT2@mums.ac.ir

 

 

 

  
 

منوي اصلي