همکاران مدیریت نوسازی و تحول اداری


 

 همکاران شاغل در مدیریت نوسازی و تحول اداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

عکس

رزومه

1

محسن صادق پور

مدیر نوسازی و تحول اداری

SadeghpourM1@mums.ac.ir

 

2

محسن خاکشور خیرآبادی

معاون مدیر نوسازی و تحول اداری

 

KhakshourKM1@mums.ac.ir

 

   

3

هادی مهدی زاده

مسئول کارگروه تکریم ارباب رجوع

MehdizadehH1@mums.ac.ir

 

 

4

محمدحنیف اسدی

رئیس گروه تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی

AsadiMH2@mums.ac.ir

 

 

5

دکتر امیررضا فردوسی مکان

کارشناس تحلیل اطلاعات

FerdosiAR2@mums.ac.ir

 

 

6

سید ابوالفضل رحمانی

کارشناس برنامه ریزی،سیستم ها و فرآیندها

RahmaniHA1@mums.ac.ir

 

 

7

محمد تقی اویسی ثانی

کارشناس تکریم ارباب رجوع

OveysiMT2@mums.ac.ir

 

 

8

شهربانو خاکسار

کارشناس پژوهش های کاربردی

 KhaksarSH2[at]mums.ac.ir

   

9

فرحناز نوشاهی

کارشناس تحول اداری

NoshahiF2@mums.ac.ir

 

 

10

عاطفه ظهوریان

کارشناس نظام پیشنهادها

ZohourianA2@mums.ac.ir

 

 

11

هدی نداف شرق

کارشناس تحول اداری

NaddafH2@mums.ac.ir

 

 

12

مهرناز رهباردار مجاور

کارشناس تحول اداری

 

Rahbardarm2[at]mums.ac.ir


 


 

 13

نادیا جنت پور

کارشناس تکریم ارباب رجوع

JanatpourN1[at]mums.ac.ir

   

14

مژگان شریفان

کارشناس تکریم ارباب رجوع

SharifanM2@mums.ac.ir

 

 

 

منوي اصلي