معاونت درمان-میز خدمت

  معاونت درمان     
  ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی16021013102    
 
 FarshiN1[at]mums.ac.ir 05138795031
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی16021013103    
 
 vcr.pr[at]mums.ac.ir 05138795031
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی 16021012102    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری18051012104    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تمدید پروانه موسسات پزشکی16021013101    
 
 FarshiN1[at]mums.ac.ir 05138795031
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور پروانه موسسات پزشکی16021013100    
 
 FarshiN1[at]mums.ac.ir 05138795031
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  لغو بر اساس زمانبندی تعیین شده در قرار داد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم16021013104    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت(18081015000)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور16031012100    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ثبت گواهی ولادت و مرگ 10031019000 (مشترک با بهداشت )    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور16041012101  (مشترک با بهداشت )    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور18041014100 (مشترک با توسعه )    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 05138049292
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور معرفینامه در توزیع پزشکان16031014102 (مشترک با توسعه )    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 05138049292
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها )    
 
MousazadeSE1[at]mums.ac.ir 05138023042
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها )    
 
nadafiana1[at]mums.ac.ir 05138049406
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  بازدید از اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه    
 
RezvaniKB[at]mums.ac.ir 38763053
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارائه گزارش به بیمارستان ها پیرو بازدید های انجام شده توسط کارشناسان معاونت درمان از اورژانس های بیمارستان ها، جهت انجام اقدامات اصلاحی توسط بیمارستان ها      
 
RezvaniKB[at]mums.ac.ir 38763053
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  آموزش نیرو های واکنش سریع      
 
MahzounH2[at]mums.ac.ir 38049532
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فراخوان نیرو در مواقع بروز بحران     
 
MahzounH2[at]mums.ac.ir 38049532
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  انجام مانور جهت آمادگی نیرو ها در مواقع بحران      
 
MahzounH2[at]mums.ac.ir 38049532
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تایید فضای فیزیکی و تجهیزات دفاتر مشاوره تغذیه طبق استعلام سازمان نظام پزشکی     
 
HashemiM4[at]mums.ac.ir 38761922
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تایید محصولات تغذیه ای تجاری طبق استعلام شرکت های سازنده     
 
HashemiM4[at]mums.ac.ir 38761922
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پاسخ به پرسش های روزمره کارشناسان تغذیه استان در ارتباط با اعتباربخشی کترینگ و مشاوره ها ، تعیین محل طرحی ها ،....     
 
HashemiM4[at]mums.ac.ir 38761922
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تایید آنالیزهای غذایی بیمارستانها طبق استعلام امور حقوقی دانشگاه     
 
vcr.pr[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  عقد قرارداد تفاهم نامه ای با پزشکان عمومی     
 
MahzounH2[at]mums.ac.ir 38049532
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به امور پزشکان عمومی    
 
MahzounH2[at]mums.ac.ir 38049532
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات در خصوص امور مرتبط با پزشکان عمومی    
 
MahzounH2[at]mums.ac.ir 38049532
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  درخواست تجهیزات مصرفی بخشهای دیالیز بیمارستانهای دانشگاهی    
 
RajabianJ1[at]mums.ac.ir 38760619
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور نامه به شرکت برق برای تخفیف در هزینه برق مصرفی بیماران استفاده کننده از وسایل درمانی برقی    
 
RajabianJ1[at]mums.ac.ir 38760619
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
    استعلام از اداره گذرنامه و نیروی انتظامی جهت وضعیت اقامت اتباع متقاضی پیوند کلیه     
 
TohidiT2[at]mums.ac.ir 38760619
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بررسی درخواست ویرایش فرم های پرونده پزشکی     
 
GolmakaniF1[at]mums.ac.ir 98049533
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بررسی درخواست های بیمارستانها در خصوص ایجاد فرم های جدید در پرونده بیمار    
 
GolmakaniF1[at]mums.ac.ir 98049533
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  پاسخ به سئوالات مسئولین فناوری اطلاعات سلامت بیمارستانها در خصوص اعتباربخشی واحد مذکور، مستندسازی، فرم های بیمارستانی و ...    
 
GolmakaniF1[at]mums.ac.ir 98049533
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بررسی آمار مشمولین طرح حمایتی زوجین نابارور بخش دولتی و خصوصی    
 
MotevalAT1[at]mums.ac.ir 38761922
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  عقد قرارداد مراکز درمان ناباروی خصوصی با دانشگاه    
 
MotevalAT1[at]mums.ac.ir 38761922
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
   رسیدگی و پاسخگویی به شکایات آزمایشگاه    
 
najafim3[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه الزامات فضای آزمایشگاه    
 
TafreshianAR1[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  درخواست افزایش بخش آزمایشگاه به موسسه    
 
KhadiviM1[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
   درخواست ابطال پروانه تاسیس وپروانه مسئولیت فنی آزمایشگاه    
 
KhadiviM1[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
   درخواست تعطیلی موقت آزمایشگاه     
 
KhadiviM1[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تغییر نوبت کاری مسئول فنی     
 
KhadiviM1[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تغییر نام آزمایشگاه     
 
KhadiviM1[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  انتقال محل آزمایشگاه     
 
KhadiviM1[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
     ثبت نام دستیاران تخصصی سال آخر      
 
ShahabiPourF2[at]mums.ac.ir 38713641
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  انجام فرایند افزایش تعهدات متخصصین متقاضی     
 
ShahabiPourF2[at]mums.ac.ir 38713641
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  انجام فرایند صدور مجوز همکاری فارغ التحصیلان تا زمان توزیع      
 
ArabzadehR2[at]mums.ac.ir 38713641
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  انجام فرایند عدالت آموزشی      
 
ShahabiPourF2[at]mums.ac.ir 38713641
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  جذب و تعیین محل نیروهای تخصصی دندانپزشکی      
 
hoseinzadehan1[at]mums.ac.ir 38713641
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  بررسی و پیگیری اعلام نیازهای درمانی برای پزشکان متخصص و فوق تخصص      
 
nadafiana1[at]mums.ac.ir 38713641
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  انجام فرایند مربوط به اعزام دستیاران طرح یکماهه     
 
GhafourianS2[at]mums.ac.ir 38713641
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به امور متخصصین     
 
NikafsharA2[at]mums.ac.ir 38713641
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور مجوز برای اخذ یا تمدید پروانه مطب برای متخصصین استخدامی یا ضریب کا واجد شرایط      
 
GhafourianS2[at]mums.ac.ir 38713641
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور گواهی کارکرد پزشکان تفاهم نامه بر اساس ضوابط اعلام شده     
 
ArabzadehR2[at]mums.ac.ir 38713641
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   انجام فرایند مربوط به درخواست صدور گواهی پایان تعهدات متخصصین     
 
ShahabiPourF2[at]mums.ac.ir 38713641
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   عقد قرارداد تفاهم نامه با پزشکان متخصص متقاضی واجد شرایط       
 
ArabzadehR2[at]mums.ac.ir 38713641
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  انجام امورمربوط به درخواست های نقل و انتقالات متخصصین و تخصیص پست      
 
ArabzadehR2[at]mums.ac.ir 38713641
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  هماهنگی لازم با معاونت بهداشتی جهت برگزاری جلسات کارشناسی نظام ارجاع      
 
nateghimr[at]mums.ac.ir 38760596
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پاسخگویی و هماهنگی با رابطین نظام ارجاع در شبکه ها و درمانگاهها در خصوص دستورالعملها و چالشهای اجرای طرح     
 
nateghimr[at]mums.ac.ir 38760596
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پیگیری اجرای مصوبات جلسات کمیته دانشگاهی نظام ارجاع     
 
nateghimr[at]mums.ac.ir 38760596
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پیگیری اجرای دستورالعمل های وزارتی نظام ارجاع      
 
nateghimr[at]mums.ac.ir 38760596
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  جذب داوطلبین برای  بیمارستان صحرایی     
 
MahzounH2[at]mums.ac.ir 38049532
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   بیمه حوادث جهت پرسنل بیمارستان صحرایی     
 
MahzounH2[at]mums.ac.ir 38049532
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  بررسی سوابق متقاضیان درخواست کار در بخش خصوصی     
 
KeivanlouSM3[at]mums.ac.ir 38761922
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پایش بسته ترویج زایمان (دریافت آمار و شاخص های بلوک زایمان بیمارستان ها  وتایید براساس سامانه ایمان وزارت خانه/ انجام بازدید وارائه پسخوراند به  (بیمارستانها جهت رفع مشکلات)     
 
PourshiraziM2[at]mums.ac.ir 38761922
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فرایند پیگیری مادر پرخطر     
 
PourshiraziM2[at]mums.ac.ir 38761922
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تخصیص لوح دوستدار مادر به بیمارستان     
 
PourshiraziM2[at]mums.ac.ir 38761922
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تایید فضای فیزیکی و تجهیزات دفاتر مشاوره تغذیه طبق استعلام سازمان نظام پزشکی     
 
HashemiM4[at]mums.ac.ir 38761922
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تایید محصولات تغذیه ای تجاری طبق استعلام شرکت های سازنده     
 
HashemiM4[at]mums.ac.ir 38761922
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه مدیریت کیفیت در آزمایشگاه     
 
JangiM1[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارائه دستورالعملهای استانداردسازی و مدیریت کیفیت آزمایشگاه مرجع سلامت به مسئولین فنی آزمایشگاهها     
 
fakhraviA1[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  بررسی درخواستهای جابجایی، انتقال پرسنل آزمایشگاه     
 
HiradfarS[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت بر اساس نیازسنجی جهت پست های سازمانی موجوددر آزمایشگاه     
 
HeydariMN1[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  درخواست تاسیس آزمایشگاه     
 
KhadiviM1[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  درخواست قبول مسئولیت فنی در آزمایشگاه    
 
KhadiviM1[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاه     
 
KhadiviM1[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تمدید پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاه     
 
KhadiviM1[at]mums.ac.ir 38707030
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی