معاونت غذا و دارو- میز خدمت

  معاونت غذا و دارو     
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها )    
 
MousazadeSE1[at]mums.ac.ir 05138023042
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها )    
 
nadafiana1[at]mums.ac.ir 05138049406
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  گزارش مشکلات کیفی وسایل پزشکی    
 
ShahrokhiK1[at]mums.ac.ir 38049072
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  گزارش کمبودهای ملزومات پزشکی    
 
GhamariM3[at]mums.ac.ir 38049070
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت سفارش جهت مواد اولیه و محصولات غذایی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی    
 
KazemiA1[at]mums.ac.ir 38763907
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور پروانه بهداشتی ورود جهت مواد اولیه و محصولات غذایی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی    
 
KazemiA1[at]mums.ac.ir 38763907
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور مجوز نشان حلال جهت محصولات غذایی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی    
 
AhmadzadehF1[at]mums.ac.ir 38761183
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  معرفی مسئول فنی داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  استعلام متقاضی اولویت بندی تاسیس داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تمدید اعتبار پروانه مسئول فنی داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تبدیل وضعیت ارایه خدمات دارویی داروخانه ها    
 
AhmadiS2[at]mums.ac.ir 38049466
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  قطع همکاری مسئول فنی داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تعیین اولویت بندی متقاضیان تاسیس داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  اعلام شروع به کار داروخانه (شروع به کار مجدد)    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  درخواست غیر فعال کردن جانشین موسس    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  غیرفعال کردن قائم مقام مسئول فنی داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تغییر شیفت کاری داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تمدید گواهی تشخیص صلاحیت مسئولیت فنی    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تغییر نام داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تعطیلی موقت شیفت    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  استعلام تک داروخانه ای متقاضی اولویت بندی    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  استعلام مازاد ظرفیت متقاضی اولویت بندی    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بازگشایی داروخانه تعطیل شده در حوزه دانشگاه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ابطال مجوز تاسیس داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تعلیق صلاحیت مسئول فنی داروخانه    
 
AhmadiS2[at]mums.ac.ir 38049466
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  درخواست تعطیلی داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  عضویت و ثبت نام شرکتهای توزیع کننده و اصناف    
 
ShahrokhiMR[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور و تمدید پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی(سطح a , b )    
 
NayebJA1[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت نام مسئولین فنی واحدهای توزیعی ملزومات پزشکی    
 
ShahrokhiMR[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور کارت فعالیت مسئولین فنی واحدهای تولیدی محصولات غذایی،آشامیدنی    
 
HaririM3[a]mums.ac.ir 38049058
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی
 
 
  صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری و پروانه ساخت  واحدهای تولیدی محصولات غذایی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی    
 
MoshiriRR1[at]mums.ac.ir 38761183
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  درخواست انتقال محل داروخانه    
 
AhmadiS2[at]mums.ac.ir 38049466
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ابطال و تاسیس داروخانه در همان محل بطور همزمان    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  درخواست استعفا مسئول فنی داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ادامه فعالیت داروخانه در صورت فوت موسس داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بهره برداری از داروخانه جدید تاسیس    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور مجوز تاسیس داروخانه حقوقی    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور مجوز تاسیس داروخانه حقیقی    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تاسیس داروخانه با رای دادگاه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  انتقال داروخانه با رای دادگاه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت و ارسال نمونه،ارجاع وآزمون وپاسخ دهی نمونه های آزمایشات کنترل موادغذایی    
 
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بررسی فاکتورهای خرید ملزومات پزشکی    
 
AkbariHD3[at]mums.ac.ir 38049070
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور کارت شناسایی کارشناسان اتاق عمل شرکتهای خصوصی    
 
AkbariHD3[at]mums.ac.ir 38049070
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور کارت فعالیت مسئولین فنی واحدهای تولیدی محصولات آرایشی و بهداشتی    
 
HaririM3[at]mums.ac.ir 38049058
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدورگواهی بهداشت جهت صادرات محصولات غذایی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی    
 
KazemiA1[at]mums.ac.ir 38763907
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  رسیدگی به شکایات مردمی و بین دانشگاهی از محصولات تولیدی غذایی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی    
 
ZhianiASh1[at]mums.ac.ir 38761587
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور مجوزهای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی    
 
MoshiriRR1[at]mums.ac.ir 38761183
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور مجوز نشان ایمنی و سلامت جهت واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی    
 
AhmadzadehF1[at]mums.ac.ir 38761183
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور پروانه مسئولین فنی شرکتها     
 
hoseinim16[at]mums.ac.ir 05138436151
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارایه دارو به کلینیک های سو مصرف مواد     
 
ChitchiL2[at]mums.ac.ir 38713614
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پیگیری تخلفات و رسیدگی به شکایات     
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  کارشناسی مرحله اول و دوم شرکتهای توزیع دارو     
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  بررسی توانمندیهای آزمایشگاههای واحدهای تولیدی واعلام نواقص عملکرد     
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  درخواست افتتاح،تغییر مسئول فنی و.....آزمایشگاههای مجاز و همکار     
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  اعتراض و شکایات به نتایج آزمون آزمایش های کنترل مواد غذایی     
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  درخواست فرآورده متابولیک    
 
haerimt[at]mums.ac.ir 38763915
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  درخواست عرضه شیرخشک رژیمی و غذای ویژه    
 
haerimt[at]mums.ac.ir 38763915
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  درخواست بازدید اولیه برای دریافت GMP واحدهای تولیدی     
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 

منوي اصلي