توسعه مديريت و منابع - میز خدمت

   معاونت توسعه مدیریت و منابع     
   صدور گواهی معافیت 11021014103    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 05138049292
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان 16031014101    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 05138049292
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   معرفي افراد ستادي به بانك مربوطه جهت دريافت وام مسكن 13011029101    
 
Vcsupport[at]MUMS.AC.IR 05138794987
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهيلات خريد و ساخت مسكن توسط بانك ها و رفع مشكلات احتمالي 13011029102    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 18041014100 (مشترک با درمان)    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 05138049292
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور معرفینامه در توزیع پزشکان 16031014102 (مشترک با درمان)    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 05138049292
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها)    
 
MousazadeSE1[at]mums.ac.ir 05138023042
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها)    
 
nadafiana1[at]mums.ac.ir 05138049406
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  نقل و انتقالات -جابه جایی ورودی از سایر دانشگاه های علوم پزشکی به واحدهای تابعه دانشگاه (جهت نیروهای رسمی/پیمانی/قرارداد کار معین (موضوع تبصره 5 ماده 31)    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات -جابه جایی خروجی از واحدهای تابعه دانشگاه به سایر دانشگاههای علوم پزشکی (جهت نیروهای رسمی/پیمانی/قرارداد کار معین (موضوع تبصره 5 ماده 31))    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات -جابه جایی ورودی از سایر دانشگاه های علوم پزشکی به واحدهای تابعه دانشگاه (جهت نیروهای قرارداد کار معین (موضوع تبصره 1 ماده 32)    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات -جابه جایی خروجی از واحدهای تابعه دانشگاه به سایر دانشگاههای علوم پزشکی (جهت نیروهای قرارداد کار معین (موضوع تبصره 1 ماده 32)    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی از شبکه های تابعه به شهرستان های مشهد - چناران و فریمان (رسمی / پیمانی)    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی از شبکه های تابعه به شهرستان های مشهد - چناران و فریمان (قرارداد کار معین (موضوع تبصره 5 ماده 31 - تبصره 1 ماده 32))    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی از واحدهای تابعه دانشگاه (مشهد) به شبکه های تابعه جهت نیروهای رسمی - پیمانی)    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی از واحدهای تابعه دانشگاه (مشهد) به شبکه های تابعه (قرارداد کار معین (موضوع تبصره 5 ماده 31 - تبصره 1 ماده 32))    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی بین واحدهای تابعه دانشگاه (مشهد) جهت نیروهای رسمی پیمانی    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی بین واحدهای تابعه دانشگاه (مشهد) (قرارداد کار معین (موضوع تبصره 5 ماده 31 - تبصره 1 ماده 32))    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی بین شبکه های تابعه دانشگاه جهت رسمی پیمانی    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی بین شبکه های تابعه دانشگاه (قرارداد کار معین (موضوع تبصره 5 ماده 31 - تبصره 1 ماده 32))    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات -جابه جایی ورودی از سایر دستگاهها به واحدهای تابعه دانشگاه    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  نقل و انتقالات -جابه جایی خروجی از واحدهای تابعه دانشگاه به سایر دستگاهها      
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  نقل و انتقالات- بررسی احکام کارگزینی نیروهای خروجی از دانشگاه به سایر دانشگاهها و دستگاهها و همچنین احکام نیروهایی که تغییر عنوان دارند.     
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تبدیل وضعیت استخدامی     
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  درخواست حق اشعه     
 
YaghootiKHM1[at]mums.ac.ir 38760484
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارزشیابی عملکرد کارمندان    
 
JafariGhM1[at]mums.ac.ir 38760484
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور مجوز اعطاء کمک هزینه ازدواج و فوت    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
   صدور مجوز دفترچه بیمه خدمات درمانی    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ارزیابی تمدید پیمان    
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  درخواست ادامه تحصیل    
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  مرخصی بدون حقوق    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  حضور و غیاب    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور گواهی های اشتغال    
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تکمیل اطلاعات پرسنلی    
 
odhrm.pay[at]mums.ac.ir 38793694
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  طراحی و تدوین طرح درس    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نیازسنجی شغلی (آموزشی) و تدوین بسته های آموزشی    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نیازسنجی فردی    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت و تایید نیازسنجی فردی سمت و پست    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  برنامه ریزی و اجرای دوره های عمومی    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  برنامه ریزی و اجرای دوره های اداری    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  برنامه ریزی و اجرای دوره های بهبود مدیریت    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  برنامه ریزی و اجرای دوره های بدو انتصاب مدیران    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  برنامه ریزی و پیگیری آموزش چهره به چهره مدیران میانی    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  برنامه ریزی و اجرای دوره های مدیران (TOT)    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بررسی و تایید حق الزحمه مدرسان واحدهای دانشگاه    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  پیگیری و پرداخت حق الزحمه مدرسان داخل و خارج دوره های اجرا شده توسط اداره آموزش    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  برنامه ریزی و بازدید از نحوه اجرای دوره های آموزشی    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بروز رسانی بانک مدیران    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  برنامه ریزی و اجرای کلیه امور مربوط به بانک مدرسان    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تهیه و تدوین اعتبارات مورد نیاز دوره های آموزشی واحدهای دانشگاه    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بروز رسانی سامانه های آموزشی و تلاش در جهت اصلاح ساختار    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ارزشیابی از دوره های آموزشی    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  حضور غیاب دوره ها    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت نمرات دوره های آموزشی    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تایید تقویم های آموزشی کلیه واحدهای دانشگاه    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تعریف و تایید دوره های خارج از دانشگاه    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  پاسخگویی به رابطین آموزش و آموزش آنها    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بررسی طرح درس های جدید و صدور مجوز دوره ها    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  برنامه ریزی و تدوین بسته های آموزشی تبصره 4    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  پاسخگویی به مشمولین آموزش مداوم و بروز رسانی اطلاعات آموزشی آنها    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  برنامه ریزی و اجرای دوره های توجیهی بدو خدمت    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بررسی و ثبت فراگیران سامانه رشد    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بررسی و تایید دوره های ICDL    
 
RabbaniE2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  احتساب سنوات غیر رسمی کارکنان(برای بازنشستگی)    
 
HonarvarM2[at]mums.ac.ir 05138023042
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
   انجام امور مربوط  به بازنشستگی کارکنان تا زمان صدور حکم بازنشستگی (بررسی سوابق و, …)    
 
HonarvarM2[at]mums.ac.ir 38793953
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  اعلام مانده مرخصی در پایان هر سال    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  انتقال سوابق بیمه ای ( کسور بازنشستگی )    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور احکام حقوقی کارکنان رسمی/ پیمانی/ تبصره 3و 4(قانون کارو طرحی)    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور احکام ماموریت با فوق العاده روزانه    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ابلاغ رای دادگاه و هیات تخلفات به کارمند و مکاتبات لازم در این خصوص    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  برقراری فوق العاده محرومیت از مطب    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  کار با سامانه نیروهای شرکتی    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  کار با سامانه کارمند ایران    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بازخرید مرخصی    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  معرفی کارکنان جهت صدور دفترچه بیمه بابت افزایش عائله    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور مجوز پرداخت کمک هزینه فوت افراد تحت تکفل    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ارسال گواهی استعلاجی و زایمان کارکنان پیمانی و تبصره 3و 4 و قانون کار به تامین اجتماعی    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی
 
 
  تکمیل خلاصه سوابق کارکنان و ثبت مشخصات    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  قطع کمک هزینه عائله مندی و اولاد بر اساس مدارک ارائه شده    
 
SalariA2[at]mums.ac.ir 38761023
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور مجوز بکارگیری نیرو بصورت شیفت دوم    
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  پاسخ گویی به مراجعین متقاضی کار    
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تشکیل پرونده استخدامی و ارائه مدارک شرکت کنندگان آزمونها و فراخوانها    
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  دریافت الکترونیکی ابلاغ از طریق سامانه جذب نیرو    
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت نام اولیه افراد در سامانه جذب نیرو جهت شرکت در فراخوانها و آزمونها    
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  پاسخ نامه های درخواست کار    
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  دریافت فرم های بدو استخدام    
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  انجام مراحل بدو استخدام    
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بارگزاری فرم های تکمیل شده به استخدام    
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  معرفی به گزینش افراد پذیرفته شده    
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  وصول جوابیه گزینش    
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت نام طرح    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 5138049292
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور گواهی پایان طرح    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 5138049292
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  توزیع نیروی طرحی    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 5138049292
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تمدید طرح    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 5138049292
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ابلاغ اعتبارات به واحدهای تحت پوشش دانشگاه    
 
EscandariA1[at]mums.ac.ir 38797557
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تبادل موافقتنامه های هزینه ای و تملک سنواتی ملی واستانی    
 
EsmaeiliMM1[at]mums.ac.ir 38713612
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
   انعقاد تفاهم نامه ها داخلی    
 
EsmaeiliMM1[at]mums.ac.ir 38713612
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تنظیم برنامه های روزانه ، جلسات ، ملاقات ها ، سفرها و بازدیدها    
 
MehranM1[at]mums.ac.ir 38797255
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی    
 
MehranM1[at]mums.ac.ir 38797257
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بررسی و پیگیری نظرات و پیشنهادات    
 
EscandariA1[at]mums.ac.ir 38797557
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تبدیل پست    
 
RahmaniHA1[at]mums.ac.ir 5138049083
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تایید پست    
 
RahmaniHA1[at]mums.ac.ir 5138049083
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  درج مدرک تحصیلی    
 
MolavizadehS1[at]mums.ac.ir 38760501
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ارتقاء رتبه پایه و ارشد    
 
MolavizadehS1[at]mums.ac.ir 38760501
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ارتقاءرتبه خبره و عالی    
 
MolavizadehS1[at]mums.ac.ir 38760501
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  احتساب تجربه بخش خصوصی    
 
MolavizadehS1[at]mums.ac.ir 38760501
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  انتصاب (تغییر عنوان)    
 
MolavizadehS1[at]mums.ac.ir 38760501
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ارتقا طبقه شغلی    
 
MolavizadehS1[at]mums.ac.ir 38760501
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  محاسبه سنوات ارفاقی جهت مشاغل سخت و زیان آور بمنظور بازنشستگی پیش از موعد    
 
MolavizadehS1[at]mums.ac.ir 38760501
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بررسی و تایید وضعیت خدمتی ایثارگران(اعطای مقطع تحصیلی بالاتر فرزندان شاهد و درصد جانبازی )    
 
MolavizadehS1[at]mums.ac.ir 38760501
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  پرداخت حقوق و مزایای شاغلین    
 
HeidarBA1[at]mums.ac.ir 38795049
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و موظفین    
 
GhadamiF1[at]mums.ac.ir 38713617
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  پرداخت تنخواه گردان به واحد های تابعه    
 
AsayeshR1[at]mums.ac.ir 38713630
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  پرداخت اسناد شرکت های طرف قرارداد    
 
AsayeshR1[at]mums.ac.ir 38049553
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  فرآیند اسناد خزانه اسلامی    
 
AsayeshR1[at]mums.ac.ir 38713630
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  فرآیند پرداخت بیمه عمر    
 
AsayeshR1[at]mums.ac.ir 38713630
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  فرآیند تایید و پرداخت کارانه پزشکان و پرسنل    
 
AsayeshR1[at]mums.ac.ir 38713630
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  فرآیند اسناد پروژه های عمرانی    
 
ElahifarMR1[at]mums.ac.ir 38794270
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  فرآیند بررسی کالا و خدمات دانشگاه    
 
ElahifarMR1[at]mums.ac.ir 38794270
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  فرآیند رسیدگی به اسناد حسابداری    
 
TousiM1[at]mums.ac.ir 38049553
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  فرآیند تهاتر بدهی ها با اسناد تسویه خزانه    
 
AsayeshR1[at]mums.ac.ir 38049553
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  فرایند ارائه و بررسی چک لیست پیمانکاران نگهداشت  ساختمان های دانشگاه    
 
morovatis2[at]mums.ac.ir 05138436151
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
 

فرایند صدور درخواست خرید ، بررسی نمونه کالاو صدور صورتجلسات تایید مصالح پای کار و حسن انجام کار پروژه های عمرانی امانی(سامانه الکترونیکی در حال طراحی و پیاده سازی می باشد)

   
 
GhiamatiF2[at]mums.ac.ir 05138023042
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت نامه های وارده     
 
SamaeeM1[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور نامه های امضاء شده    
 
SamaeeM1[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ارجاع نامه های ارسال شده از زیر مجموعه دانشگاه به سه معاونت    
 
SamaeeM1[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  پیگیری نامه ها    
 
SamaeeM1[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  اسکن تصاویر و پیوستها    
 
SamaeeM1[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت و ارسال و دریافت  نامه به دانشگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت در سطح کشور    
 
SamaeeM1[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت و ارسال و دریافت نامه از شبکه دولت    
 
SamaeeM1[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  جستجوی نامه ها و ارائه اطلاعات کامل    
 
SamaeeM1[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  دریافت پرونده نیروهای منتقله و اختصاص کلاسه به پرونده جدید    
 
SamaeeM1[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  دریافت پرونده نیروهای جدیدالستخدام و اختصاص کلاسه به پرونده    
 
SamaeeM1[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  استخراج پرونده از مخزن و ارسال به واحد های درخواست کننده    
 
SamaeeM1[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  رسیدگی به اسناد مالی سوخت خودروهای دانشگاه    
 
GholamiM4[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  امضاء قسمت انبارها و اموال تسویه حساب های کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه (شامل بازنشستگی، پایان طرح، انتقالی و سایر موارد)    
 
GholamiM4[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تامین نیاز نیروهای مستقر در سازمان مرکزی از محل انبارهای مصرفی و اموالی این سازمان    
 
RanjbarMJ2[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  پیگیری امور مربوط به انبارها و انبارداران دانشگاه و رسیدگی به مراجعات حضوری آنها    
 
GholamiM4[at]mums.ac.ir 38049150
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تایید فرم جابجایی، تعمیر، امانی و اهدایی اموال مستقر در سازمان مرکزی (فرم4)    
 
SousaniM2[at]mums.ac.ir 38049006
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تخصیص پلاک و نهایی کردن کارت های اموالی    
 
SousaniM2[at]mums.ac.ir 38049006
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تایید قرارداد تامین خودرو    
 
ghadamgahij1[at]mums.ac.ir 38049010
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تایید حکم ماموریت های پرسنل    
 
ghadamgahij1[at]mums.ac.ir 38049010
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تایید اضافه کارهای رانندگان بخش خضوصی از طریق GPS    
 
BeykBH1[at]mums.ac.ir 38049018
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  سرویس ایاب و ذهاب پرسنل    
 
BeykBH1[at]mums.ac.ir 38049018
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  سرویس طرح تکریم ارباب رجوع    
 
ghadamgahij1[at]mums.ac.ir 38049010
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  مسئول کلیه امور قراردادهای پشتیبانی    
 
ghadamgahij1[at]mums.ac.ir 38049010
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بازدید و نظارت بر فضای سبز    
 
ghadamgahij1[at]mums.ac.ir 38049010
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  سرویس دهی پرسنل جهت اعزام به ماموریت درون و برون شهری    
 
ghadamgahij1[at]mums.ac.ir 38049010
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بازدید از واحدهای تابعه دانشگاه    
 
ghadamgahij1[at]mums.ac.ir 38049010
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  کنترل بر نظارت سوخت خودروها    
 
ghadamgahij1[at]mums.ac.ir 38049010
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نظارت و کنترل بر قبوض حاملهای انرژی    
 
ghadamgahij1[at]mums.ac.ir 38049010
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  رزرو مرکز رفاهی (مجتمع گهرباران ساری)    
 
VatandoostL1[at]mums.ac.ir 38795043
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  رزرو مرکز رفاهی (دفتر نمایندگی تهران)    
 
MozafarianL1[at]mums.ac.ir 38794987
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت نام بیمه تکمیل درمان    
 
JahaniN3[at]mums.ac.ir 38713613
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت نام بیمه غیر درمان    
 
JahaniN3[at]mums.ac.ir 38713613
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت کلیه امور مربوط به تربیت بدنی کارکنان    
 
SamarBakhshM3[at]mums.ac.ir 38049375
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت نام تورهای گردشگری    
 
MozafarianL1[at]mums.ac.ir 38794987
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت نام کمک های رفاهی و نقدی (سبدکالا)     
 
MozafarianL1[at]mums.ac.ir 38794987
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ثبت تقاضای وام     
 
LatriF1[at]mums.ac.ir 38049399
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور الکترونیکی معرفینامه به مهمانسراهای علوم پزشکی سایر استانها     
 
VatandoostL1[at]mums.ac.ir 38794987
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   فرآیند اسناد کارپردازی     
 
ZamaniM3[at]mums.ac.ir
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  سامانه نظام پیشنهادات کارکنان     
 
HeshmatiY1[at]mums.ac.ir 05138049079
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  سامانه تجارب مدیران     
 
HeshmatiY1[at]mums.ac.ir 05138049079
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 

منوي اصلي