پرداخت کارانه شش ماهه دوم سال 93 ستاد تا قبل از پايان سال

 

يکي از موثرترين اقداماتي که در سال 93 صورت پذيرفت بخشنامه دکتر بحريني معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه در خصوص پرداخت کارانه ماهيانه به پرسنل ستاد مرکزي بود.اين اقدام اساسي و ماندگار در پي ساعتها کار کارشناسي در شوراي پشتيباني و دفتر رياست دانشگاه انجام گرديد.بررسي جوانب مختلف کار،بررسي ميداني و مقايسه با ساير دانشگاهها و از همه مهمتر بررسي جنبه هاي مديريتي و انگيزشي از جمله مهمترين اين اقدامات بود.سوالي که سوالها ذهن کارشناسان ستاد را به خود مشغول کرده بود اين بود که با توجه به اينکه نيروهاي نخبه و تصميم ساز و نظارت کننده در ستاد جمع گرديده اند اما مجموع دريافتي آنها نه تنها برابر بلکه به مراتب کمتر از نيروهاي صف است و اين پارادوکسي غير قابل تحليل به نظر مي رسيد! بنابراين طبيعي بود که انگيزه نيروهاي ستادي کاهش و نيز انگيزه اي نيز در نيروهاي قوي و با تجربه صف براي پيوستن به ستاد وجود نداشت. یکی از مسائل مهم در مدیریت سازمان های وسیع امروزی که برای روسای موسسات مختلف گاهی ابهام ایجاد می نماید، موضوع وظایف صف و ستاد است. تمیز وظایف صف از وظایف ستاد و درک روابط واحد های صف و ستاد، برای مدیران بعضی از سازمان های بزرگ گاهی مشکل است.


ابتدا به تعریف صف و ستاد می پردازیم:

صف چيست؟

آن دسته از سازمان هايي كه فعاليت آن ها مستقيما به تامين هدف سازمان كمك مي كند صف ناميده مي شود.همچنان كه ليندال اف ارويك اظهار نموده است هيچ سازماني قادر نيست بدون وجود واحدهاي صفي به بقاي خود ادامه دهد. بر مبناي چنين تعريفي واحدهاي بيمارستاني در رديف هاي صفي در خواهند آمد. اما بايد در نظر داشت كه قبل از شروع به خدمت اين واحدها بايد فرايند توليد ارائه خدمت به وسيله ي سازمان طرح ريزي شده باشد، بدون داشتن طرح، هيچ سازماني قادر به توليد و عرضه ي خدمات نخواهد بود.

ستاد چيست؟

آن دسته از وظايفي كه به طور غير مستقيم به اجراي وظايف اصلي كمك مي كنند ستاد ناميده مي شوند، معمولاً مراجعين سازمان با وظايف ستاد آشنايي زيادي دارند. زيرا فعاليت ستاد به طور مستقيم براي آن ها ارزش ندارد و آن ها هرگز راسا براي فعاليت هاي ستادي پولي پرداخت نمي كنند، هر چند وظايف ستاد سهم مهمي در ارائه ي محصول يا خدمت به مشتريان به عهده داشته باشد.به توجه به طبيعت كار افراد ستاد، ستاد را مي توان چنين تعريف نمود: سازمان ها يا افرادي كه وظيفه ي اصلي آن ها كمك به واحدهاي صفي است تا آن ها بتوانند هدف اصلي سازمان را بهتر تامين كنند بنابراين امكان دارد كه واحدهاي ستادي علاوه بر ارائه نظريات مشورتي وظايف ديگري ار بر عهده بگيرند از قبيل، تحقيق براي برطرف كردن مشكل سازمان، جمع آوري اطلاعات، سازمان دادن و نظارت .سازمان صف و ستاد از دو نوع واحدهای متمایز تشکیل می شود، یکی واحدهای صف که مامور اجرای عملیات مربوط به هدف سازمان هستند و دستورات اجرایی بوسیله آنها از طریق خط واحد فرماندهی صادر می گردد و نظارت مستقیم بر فعالیت های واحدهای تابعه دارند و دیگری واحدهای ستاد که وظیفه آنها محدود به فراهم آوردن وسائل پیشرفت و تسهیل کار واحدهای صف از طریق انجام خدمات مشورتی و کمکی یا تخصصی است.اگرچه ماهیت وظایف صف و ستاد کاملا از یکدیگر متمایز است، اما تصمیم های کارشناسان ستاد تاثیر قابل توجهی در اعمال و وظایف کارمندان مامور اجرای عملیات دارد. از علل لزوم استقرار واحد های ستاد می توان به: استفاده از خدمات تخصصی و کمکی، حفظ تعادل و توازن سازمانی و تثبیت مسئولیت اشاره نمود. مقامات صف در موارد خاص نظر مشورتی ستاد مربوط را می خواهند و واحدهای ستاد نظرات خود را به صورت پیشنهاد تسلیم می کنند. با وجود اینکه چگونگی روابط صف و ستاد اهمیت قابل توجهی در کارآیی سازمان دارد، اما در بسیاری از موسسات روابط واحدهای صف وستاد چندان رضایت بخش نیست، این امر موجب می شود که مدیران صف کمتر از خدمات ستاد استفاده کنند. منشا اصلی اختلال  در روابط صف و ستاد این است که گاهی واحدهای مزبور به نقش یکدیگر واقف نیستند

 

 
     


 

منوي اصلي