سلامت سازمانی

 

مفهوم سلامت سازماني مفهوم بي نظيري است كه به ما اجازه مي دهد تصوير بزرگي از سلامت سازمان داشته باشيم. در سازمانهاي سالم، كارمندان متعهد، وظيفه شناس و سودمند هستند و از روحيه و عملكرد بالايي برخوردارند.

سازمان سالم جايي است كه افراد با علاقه به محل كارشان مي آيند و به كاركردن در اين محل افتخار مي كنند. درحقيقت سلامتي سازمان از لحاظ فيزيكي، رواني، امنيت، تعلق، شـــــايسته سالاري و ارزش گذاري به دانايي، تخصص، و شخصيت ذي نفعان، و رشد دادن به قابليتهاي آنها و انجام وظايف محول شده از سوي فراسيستم هاي خود در اثربخشي رفتار هر سيستمي تاثير بسزايي دارد.

سلامت سازماني را مايلز در سال 1969 تعريف كرد و ضمن پيشنهاد طرحي براي سنجش سلامت سازمانها، خاطرنشان كرد كه سازمان هميشه سالم نخواهد بود. به نظر او سلامت سازماني اشاره مي كند به دوام و بقاي سازمان در محيط خود و سازگاري با آن و ارتقا و گسترش توانايي خود براي سازش بيشتر.(1)

ويژگيهاي سازماني كه جو سالمي دارد به شرح زیر می باشد:

 • در مبادله اطلاعات قابل اعتماد است؛
 • داراي قابليت انعطاف و خلاقيت براي ايجاد تغييرات لازم برحسب اطلاعات به دست آمده است؛
 • نسبت به اهداف سازمان داراي يگانگي و تعهد است؛
 • حمايت داخلي و آزادي از ترس و تهديد را فراهم مي آورد، زيرا تهديد به ارتباط خوب و سالم آسيب مي رساند، قابليت انعطاف را كاهش داده و به جاي علاقه به كل نظام، حفاظت از خود را تحريك مي كند.(2)

لايدن و كلينگل برخي از نشانه هاي ضعف سلامت ســازماني را به شرح زير بيان مي دارند:

 • كاهش سودمندي و منفعت سازمان؛
 • افزايش غيبت كاركنان؛
 • فقدان كانال هاي ارتباطي باز؛
 • اتخاذ همه تصميمات در سطوح عالي سازمان؛
 • فقدان تعهد كاركنان نسبت به سازمان؛
 • وجود سطوح پاييني از روحيه و انگيزش در كاركنان؛
 • ناديده انگاشتن اعتبار سازمان توسط كاركنان؛
 • فقدان وجود رفتارهاي غيراخلاقي در سازمان؛
 • اهداف منظم و دسته بندي شده؛
 • فقدان دوستان مجرب و يا اطمينان براي كاركنان در سازمان؛
 • فقدان برنامه هاي آموزشي و توسعه اي؛
 • فقدان اعتماد بين كاركنان سازمان. (3)

منابع و مأخذ                    

1 - WAYNE.K, AND JOHN A, FELDMAN. “ORGANIZATIONAL HEALTH: THE CONCEPT AND ITS MEASURE”. JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATION, NUMBER 4, 1987, P:30.

2- عباس زاده، ميرمحمد، حرفه معلمي و رضايت شغلي، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 1، 1369، ص 74 - 58.

3 -JULIE A LYNDEN & WILLIAM, KLINGLE. “SUPERVISING ORGANIZATIONAL HEALTH”. SUPERVISION JOURNAL, 2000, PP: 3-5.

 

منوي اصلي