لیست اعضاء کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیکی

1

آقای علی خیابانی مقدم

رئیس دفتر امور حقوقی دانشگاه

KhiabaniMA1[at] mums.ac.ir

2

آقای محسن صادق پور

مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه

SadeghpourM1[at]mums.ac.ir

3

آقای عبداله ریحانی یساولی

سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه

ReihanyYA1[at]mums.ac.ir

4

آقای دکتر محمد نادری

مدیر بودجه، برنامه ریزی و پایش عملکرد دانشگاه

NaderiM1[at]mums.ac.ir

5

آقای عبداله سبحانی

مدیر امور مالی دانشگاه

SobhaniKA1[at]mums.ac.ir

6

آقای دکترحسن منفرد

مدیر پشتیبانی دانشگاه

MonfaredH1[at] mums.ac.ir

7

آقای مهندس علی رحیمی مومن

مدیر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانیدانشگاه

RahimiA1[at]mums.ac.ir

8

آقای دکتر حسین ابراهیمی پور

مدیر اقتصاد درمان دانشگاه

EbrahimipourH[at]mums.ac.ir

 

 

منوي اصلي