همکاران گروه تحول اداری

نام و نام خانوادگی عنوان پست سازمانی تلفن تماس

پست الکترونیک

فرزانه دوستی رئیس گروه تحول اداری
38790338  doostyf1[at]mums.ac.ir
مرضیه حسینی کارشناس تحول 38049082 HoseiniM16[at]mums.ac.ir
مریم سوسنی کارشناس تحول          38049079  SousaniM3[at]mums.ac.ir
مژده اخوان مهدوی کارشناس تحول   38790338 AkhavanMM3[at]mums.ac.ir

منوي اصلي