برگزاری بیست و سومین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 01 شهریور 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، بیست و سومین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نمایندگان مدیریت های 6 گانه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا محسن صادق پور مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه درخصوص لزوم حضور مستمر کلیه اعضاء کمیته و نمایندگان برنامه ریزی عملیاتی در جلسات و نیز تکمیل اطلاعات در سامانه مدیریت عملکرد معاونت توسعه وزارت متبوع صحبت هایی را بیان کرد. سپس اعضاء به بررسی تکمیل اطلاعات در سامانه معاونت برنامه ریزی وزارت متبوع پرداختند. در پایان این جلسه مقرر گردید کلیه اعضای کمیته و نمایندگان برنامه‌ریزی در جلسات کمیته برنامه‌ریزی عملیاتی معاونت، حاضر و از اعزام جانشین تحت هر شرایطی اکیداً خودداری نمایند. همچنین در این جلسه مصوب شد تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 31/5/95 اطلاعات لازم در سامانه مدیریت عملکرد معاونت توسعه وزارت متبوع ثبت گردد و پیشرفت پروژه های فاقد مستندات، در سامانه توسط دبیرخانه صفر ثبت شود. در خصوص برنامه‌های عملیاتی ثبت شده در سامانه  معاونت برنامه ریزی وزارت متبوع به صورت مکتوب نظرات اصلاحی اعلام شود. همچنین مقرر شد به منظور بهبود مستمر فرایندهای معاونت توسعه، کارگروه بهبود کیفیت فرایندها طبق هماهنگی بعمل آمده با مدیریت ها با اعضای معرفی شده در ذل کمیته برنامه ریزی و مدیریت عملکرد تشکیل گردد. گفتنی است در پایان این جلسه با توافق اعضاء مقرر گردید جلسات کمیته در ساعت 10 الی 12 تاریخ های مشخص تا پایان سال برگزار شده و در صورت نیاز به جلسات اضطراری، جلسات به صورت خارج از برنامه برگزار شود.

 
 

 

 
   

 

منوي اصلي