برگزاری هفتمین جلسه کارگروه مرکزی نظام پیشنهادهای دانشگاه

تاریخ ایجاد در 01 شهریور 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هفتمین جلسه کارگروه مرکزی نظام پیشنهادهای دانشگاه برگزار گردید. در ابتدای جلسه یگانه حشمتی دبیر کارگروه معاونت توسعه گزارشی در خصوص عملکرد معاونت ها تا پایان سال 94 ارائه داد. در ادامه به بررسی برخی از پیشنهادهایی که از حوزه های مربوطه به حوزه های دیگر ارجاع داده می‎شود پرداخته شد. همچنین اعضاء در خصوص انتخاب پیشنهاد دهنده برتر نیز نظراتی ارائه دادند.

در پایان جلسه ضمن بررسی چندین پیشنهادهای مصوب، مقرر گردید به کارشناسانی که دیرتر از موعد مقرر به پیشنهادها پاسخ می‎دهند نامه ای از طریق معاونت مربوطه ارسال شود. همچنین پیشنهادهایی که موضوعیت آن مرتبط به دبیرخانه محل بررسی پیشنهاد است صرفا در همان دبیر خانه تعیین تکلیف شود. در این جلسه تعیین گردید وضعیت نهائی پیشنهادهای ارائه شده تا پایان سال 94 به دبیرخانه کمیته ها منعکس گردد و نهایتا پیشنهادهایی که بالاترین امتیاز را دارند جهت تکریم از طریق کمیته مرکزی اعلام گردد.

 
 

 

 
   

 

منوي اصلي