برگزاری جلسات پایش حضوری سه ماهه اول برنامه ریزی عملیاتی مدیریت های 5 گانه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

تاریخ ایجاد در 18 مرداد 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، جلسات پایش حضوری مربوط به سه ماهه اول برنامه ریزی عملیاتی سال 1395 در محل مدیریت های 5 گانه معاونت توسعه مدیریت و منابع(پشتیبانی، امور مالی، بودجه، منابع انسانی و فنی) طی جلساتی مستمر برگزار گردید. در این جلسات برنامه عملیاتی مدیریت های معاونت توسعه مدیریت و منابع در سه ماهه اول سال 95 مورد پایش قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات لازم در خصوص پروژه ها و اقدامات و نیز مستندات مربوط به هر یک از پروژه ها و اقدامات حداکثر تا 25 ام هر ماه، به طور کامل ثبت سیستم گردد. گفتنی است با توجه به چالش موجود در زمینه اجرای پروژه"برقراری ارتباط بین نرم افزارهای تخصصی مدیریت امور مالی" (وابسته بودن بخشی از پروژه به وزارت متبوع) و نیز اهمیت اجرای آن، مصوب گردید مدیریت نوسازی و تحول اداری از طریق مکاتبه با معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و اخذ دستور به شرکت مربوطه  با مدیریت امور مالی دانشگاه همکاری نماید.

در پایان این جلسات همچنین مقرر گردید در صورت عدم ثبت مستندات مرتبط به هر یک از فعالیت ها، میزان پیشرفت آن توسط دبیرخانه صفر منظور گردد.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

منوي اصلي