برگزاری نوزدهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 20 تیر 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، نوزدهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نمایندگان مدیریت های 6 گانه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مصوبات جلسات گذشته مرور شد و سپس پروژه های مدیریت امور مالی، مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی و بخش باقیمانده از پروژه های مدیریت پشتیبانی توسط حاضرین مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این جلسه مقرر گردید اطلاعات مربوط به برنامه عملیاتی گروه9 توسط مدیریت های مربوط مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادها و اصلاحات به مدیریت نوسازی و تحول اداری ارسال گردد. همچنین در این جلسه تعیین گردید پروژه ها و اقدام های کلیه مدیریت ها ویرایش و ثبت سامانه مدیریت عملکرد گردند و نیز اطلاعات عملکردی پروژه ها و اقدام ها به روز گردند. در پایان این جلسه مقرر گردید جلسات اختصاصی به منظور بررسی پایش مستندات مربوط به برنامه عملیاتی در سامانه مدیریت عملکرد معاونت توسعه وزارت متبوع برای هرکدام از مدیریت ها ( با حضور مدیران محترم و روسای اداره ها مربوطه) بر اساس برنامه زمانبندی مورد توافق اعضاء، برگزار گردد.

 
     

 

منوي اصلي