برگزاری بیست و یکمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 20 تیر 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، بیست و یکمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نمایندگان مدیریت های 6 گانه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا هماهنگی مجددی جهت جلسات اختصاصی به منظور پایش مستندات هر کدام از مدیریت ها (با حضور مدیران محترم و روسای اداره ها مربوطه) انجام گرفت و سپس ایمیل ارسال شده به نمایندگان برنامه ریزی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های سر گروه و وظایف هر یک از مدیریت ها به منظور تکمیل فایل اکسل ارسال شده توسط وزارت متبوع در راستای بارگزاری اطلاعات در سامانه معاونت برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی گردید.

در پایان این جلسه مقرر گردید اطلاعات مربوط به فایل اکسل ارسال شده  توسط هر یک از مدیریت ها تکمیل و جهت جمع بندی به مدیریت نوسازی و تحول اداری(دبیرخانه برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه) ارسال گردد و نیز پروژه‌ها و اقدام‌های مدیریت بودجه ویرایش نهایی شود.
 
     
     
     

 

منوي اصلي