برگزاری جلسه اعتبار سنجی حوزه منابع و امکانات با حضور نمایندگان دانشکده های هفتگانه

تاریخ ایجاد در 15 تیر 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، جلسه اعتبار سنجی حوزه منابع و امکانات  توسط مدیریت نوسازی و تحول اداری برگزار گردید.در این جلسه توضیحاتی در خصوص تکمیل فرم‌های اعتبار سنجی توسط محسن صادق پور مدیر نوسازی و تحول اداری ارائه شد، در ادامه هر یک از نشانگرها در فرم‌های حوزه منابع و امکانات به منظور توافق جمعی بررسی شد.در پایان این جلسه مقرر گردید فرم های منابع و امکانات توسط مدیریت نوسازی و تحول اداری بر اساس نظرات اعضای جلسه جمع بندی گردد.همچنین در خصوص فرم‌های تکمیل شده، دانشکده ها آن را مطالعه و مستندات مربوط به هر بخش را پیوست نمایند (در خصوص برخی از استانداردها مسئول پیوست مستندات مشخص شده است و در سایر موارد لازم است تمامی دانشکده‌ها مستندات مربوط به خود را ارسال نمایند). در ادامه مقرر شد دانشکده‌ها مستندات و فرم‌های تکمیل شده خود را به صورت جداگانه (تجمیع نشده) به مدیریت نوسازی و تحول اداری ارسال نمایند.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

منوي اصلي