معرفی کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

 

اهم وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی

- تهیه برنامه عملیاتی توسعه الکترونیک دستگاه شامل: اهداف ، اولویت ها، زمان بندی در سه سطح اطلاع رسانی ، تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب.

- برنامه ریزی برای مستند سازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی دستگاه و راهبری اجرای برنامه.

- تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرآیندهای دستگاه.

- تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، مجتمع های خدمات اداری و ....

- راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه بندی آن ها.

- مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاه های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک.

 

 

منوي اصلي