صورت جلسات کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی معاونت توسعه

   1) صورتجلسه مورخ 93/10/28  
   2) صورتجلسه مورخ 93/11/15  
   3) صورتجلسه مورخ 93/12/03  
   4)صورتجلسه مورخ 94/03/12
   5)صورتجلسه مورخ 94/04/08  
   6)صورتجلسه مورخ 94/05/12
  7)صورتجلسه مورخ 94/06/16
  8)صورتجلسه مورخ 94/09/16
  9) صورتجلسه مورخ 94/11/26
  10) صورتجلسه مورخ 95/03/31
  11) صورتجلسه مورخ 95/05/20
  12) صورتجلسه مورخ 95/07/03
  13) صورتجلسه مورخ 95/07/18
  14) صورتجلسه مورخ 95/09/30

منوي اصلي