اسامی مسئولین کارگروه راهبری توسعه مدیریت

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس پست الکترونیکی

رئیس

آقای دکتر مصطفی مهرابی بهار

رئیس دانشگاه

Mehrabim[at]mums.ac.ir

دبیر و جانشین رئیس

آقای دکتر سید محمد حسین بحرینی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

BahreyniMH[at]mums.ac.ir

کارشناس مطلع

خانم هدی نداف شرق

کارشناس نوسازی و تحول اداری

NaddafH2[at]mums.ac.ir

 

 

منوي اصلي