اسامی اعضاء کمیته مدیریت عملکرد دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

1

مهدی الهی

مدیر بودجه ،برنامه ریزی و پایش عملکرد

 

2

دکتر عبداله ریحانی یساولی

مدیر سرمایه انسانی دانشگاه

ReihanyYA1[at]mums.ac.ir

3

امیر عرفانیان

معاون مدیر امور هیات علمی

ErfanianA1[at]mums.ac.ir

4

دکتر حسین پناهی

کارشناس مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

PanahiH1[at]mums.ac.ir