اسامی اعضاء کمیته مدیریت عملکرد دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

1

آقای دکتر محمد نادری

مدیر بودجه ،برنامه ریزی و پایش عملکرد

NaderiM1[at]mums.ac.ir

2

آقای عبداله ریحانی یساولی

سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

ReihanyYA1[at]mums.ac.ir

3

آقای امیر عرفانیان

معاون مدیر امور هیات علمی

ErfanianA1[at]mums.ac.ir

4

آقای دکتر حسین پناهی

کارشناس مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

PanahiH1[at]mums.ac.ir

 

منوي اصلي