اسامی مسئولین کمیته مدیریت عملکرد

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس پست الکترونیکی

رييس

آقای دکتر سید محمد حسین بحرینی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

BahreyniMH[at]mums.ac.ir

دبير

آقای دکتر امیرمحمدشریف رضویان

مدیربازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

Sharifram1[at]mums.ac.ir

كارشناس  مطلع

آقای حسین پناهی

بازرس

Panahih1[at]mums.ac.ir

 

 

منوي اصلي