معرفی کمیته مدیریت عملکرد

 

اهم وظایف کمیته مدیریت عملکرد

- راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دانشگاه

- تدوین معیارها، شاخص ها و روش ارزیابی برنامه ها

- مقایسه نتایج ارزیابی ها و تحلیل دوره ای آن ها و ارائه گزارش

- تهیه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها

- تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر؛ بهره وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم، تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق، تحلیل عملکرد دانشگاه و ارائه گزارش به کارگروه راهبری توسعه مدیریت

 

 

منوي اصلي