معرفی کمیته سرمایه انسانی

 

اهم وظایف کمیته سرمایه انسانی

  • طراحی مدل و تدوین راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه
  • تدوین و راهبری استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نیروی انسانی در بستر فناوری اطلاعات
  • طراحی و راهبری استقرار نظام برنامه ریزی نیروی انسانی دانشگاه
  • استانداردسازی کمیت نیروی انسانی و تهیه برنامه ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه (کاهش نیروهای مازاد و تأمین نیروهای مورد نیاز)
  • اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل وضعیت کارمندان آزمایشی به قطعی مطابق قوانین و مقررات
  • اتخاذ تصمیم در مورد تمدید قرارداد کارمندان پیمانی و قراردادی مطابق قوانین و مقررات مربوط
  • اتخاذ تصمیم در مورد بازخرید کارکنان رسمی موضوع تبصره ماده یک آیین نامه اجرائی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنتظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  1384
 

 

منوي اصلي