اسامی مسئولین کمیته سرمایه انسانی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس پست الکترونیکی

رئیس

  آقای دکتر سید محمد حسین بحرینی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

BahreyniMH[at]mums.ac.ir

دبیر

  آقای عبداله ریحانی  یساولی

 مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی

ReyhanyyA1[at]mums.ac.ir

کارشناس مطلع

 آقای مصطفی گوارشکی

کارشناس برنامه ریزی

GavareshkiM1[at]mums.ac.ir

 

منوي اصلي