اسامی اعضاء کمیته سرمایه انسانی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس پست الکترونیکی

1

آقای دکتر سید جواد حسینی

مشاور ریاست و رئیس دبیرخانه دائمی هیات امنای دانشگاه

HoseiniJ1[at]mums.ac.ir

2

آقای دکتر علیرضا ابراهیمی

مشاور ریاست و مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه

 

3

آقای محسن صادق پور

مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه

SadeghpourM1[at]mums.ac.ir

4

آقای داوود خوش شکن

مدیر بیمارستان موسی ابن جعفر(ع)شهرستان قوچان

 

5

آقای علی خیابانی مقدم

رئیس دفتر امور حقوقی دانشگاه

KhiabaniMA1[at]mums.ac.ir

6

آقای محسن ارحنه

مسئول حراست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

ArehanehM1[at]mums.ac.ir

7

آقای امین آل شیخ

معاون مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه

alesheikha1[at]mums.ac.ir

 

 

منوي اصلي