اسامی مسئولین کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

 

رئیس

آقای دکتر سید محمد حسین بحرینی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

BahreyniMH[at]mums.ac.ir

دبیر

آقای محسن صادق پور

مدیر نوسازی و تحول اداری

sadeghpoutM1[at]mums.ac.ir

کارشناس مطلع

خانم مرضیه احراری

کارشناس امور قراردادهای دفتر امور حقوقی

AhrariM1[at]mums.ac.ir

 

 

منوي اصلي