معرفی کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

 

اهم وظایف کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

- تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دانشگاه منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت یازدهم.

- طراحی مدل مدیریتی نوین برای اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگری در شیوه انجام وظایف و فعالیت ها در راستای تحقق مأموریت های اصلی دانشگاه.

- شناسایی واحدها، وظایف، فعالیت ها و واحدهای قابل واگذاری به سایر فعالان.

- تعیین شیوه های مشارکت و واگذاری مانند برون سپاری، مشارکت، شراکت، واگذاری مدیریت، خصوصی سازی و خرید خدمات برای انجام وظایف و فعالیت ها.

- تهیه برنامه عملیاتی واگذاری تصدی ها شامل عناوین خدمات و فعالیت ها، اولویت ها، اهداف کمی، زمان بندی، شیوه واگذاری، مقررات و نظایر آن.

-راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیت ها و تصدی ها و واحدهای عملیاتی به سایر بخشها و تدارک زیرساخت ها و منابع.

 

 

منوي اصلي