برگزاری دهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان معاونت توسعه

تاریخ ایجاد در 13 تیر 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، دهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان برگزار گردید. در ابتدای این جلسه محسن صادق پور نایب رئیس کمیته صیانت از حقوق شهروندی در خصوص دستاوردهای  مفیدی که در طول جلسات گذشته بدست آمده توضیحاتی ارائه داد. در ادامه اعضا در خصوص عملکردی که در مدت گذشته داشته اند گزارشی ارائه دادند. شایان ذکر است در پایان این جلسه تصمیماتی به شرح ذیل مقرر گردید :

-کتابفروشی در سازمان مرکزی (شهرک دانش و سلامت)با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مجددا راه اندازی گردد .

- زمان ملاقات مردمی مدیران  حوزه توسعه بصورت هر دوهفته یک بار با هماهنگی قبلی از طریق ابلاغ در سایت تعیین گردد.

- منشور اخلاقی دانشگاه در ابعاد متناسب و قابل توجه در وروی سازمان مرکزی دانشگاه (ساختمان قرشی و شهرک دانش و سلامت نصب گردد.

- تعدادی از دستگاه های ورزشی به نزدیکی ساختمان سازمان مرکزی (شهرک دانش و سلامت) انتقال یابد.

- شکل ظاهری صندوق انتقاد ها و پیشنهادها  در سازمان مرکزی (شهرک دانش و سلامت و ساختمان قرشی) به گونه ای تغییر یابد که ارباب رجوع را راغب به ارائه نظرات خویش نماید.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

منوي اصلي