صورت جلسات کمیته برنامه ریزی عملیاتی

صورت جلسه مورخ 93/12/10
صورت جلسه مورخ 94/04/01
صورت جلسه مورخ 94/05/05
صورت جلسه مورخ 94/06/02
صورت جلسه مورخ 94/06/15
صورت جلسه مورخ 94/07/06
صورت جلسه مورخ 94/08/25  
صورت جلسه مورخ 94/09/23
صورت جلسه مورخ 94/10/29
صورت جلسه مورخ 94/11/03
صورت جلسه مورخ 94/11/07
صورت جلسه مورخ 94/12/02
 صورت جلسه مورخ 94/12/04
 صورت جلسه مورخ 94/12/08
صورت جلسه مورخ 95/02/06
صورت جلسه مورخ 95/02/21
صورت جلسه مورخ 95/03/03
صورت جلسه مورخ 95/03/20
صورت جلسه مورخ 95/03/24
صورت جلسه مورخ 95/04/06
صورت جلسه مورخ 95/04/10
صورت جلسه مورخ 95/04/19
صورت جلسه مورخ 95/04/23
صورت جلسه مورخ 95/05/28
صورت جلسه مورخ 95/06/07
صورت جلسه مورخ 95/06/23
صورت جلسه مورخ 95/06/28
صورت جلسه مورخ 95/07/25
صورت جلسه مورخ 95/08/23
صورت جلسه مورخ 95/09/30
صورت جلسه مورخ 95/10/08
صورت جلسه مورخ 95/11/23
صورت جلسه مورخ 95/12/03
صورت جلسه مورخ 95/12/09
صورت جلسه مورخ 95/12/10
صورت جلسه مورخ 96/01/28
صورت جلسه مورخ 96/03/09
صورت جلسه مورخ 96/04/12

منوي اصلي