صورت جلسات کمیسیون برنامه ریزی راهبردی دانشگاه

صورت جلسه مورخ 94/04/09
صورت جلسه مورخ 94/06/21
صورت جلسه مورخ 94/07/08
صورت جلسه مورخ 94/07/25
صورت جلسه مورخ 94/09/28
صورت جلسه مورخ 95/01/18

 

منوي اصلي