برگزاری هجدهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 09 تیر 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هجدهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نمایندگان مدیریت های 6 گانه برگزار گردید. در این جلسه مکاتبه وزارت متبوع و مفاد آن منجمله بیان عدم نیاز ورود اطلاعات به صورت جداگانه به سامانه معاونت برنامه ریزی وزارت بهداشت (سامانه پایش برنامه های عملیاتی) مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه جلسه توضیحاتی درباره لزوم نظارت بر تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی گروه 9، توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط محسن صادق پور مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه ارائه گردید. در این جلسه همچنین مصوبات جلسات گذشته مورد مرور و بررسی مجدد قرار گرفت و در این راستا پروژه های مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی و بخشی از پروژه های مدیریت پشتیبانی بررسی شد.

در پایان این جلسه مقرر گردید اطلاعات مربوط به برنامه عملیاتی گروه 9 توسط مدیریت مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و نیز پروژه های مدیریت های پشتیبانی و توسعه سازمان و منابع انسانی که در این جلسه تصحیح گردیدند، ویرایش و ثبت سامانه مدیریت عملکرد گردند. در ادامه مقرر شد حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 10/4/95 تمامی مشکلات مربوط به سامانه توسط هر یک از مدیریت ها مشخص گردد تا در نامه ای به وزارت متبوع ارسال شود.
 
 

 

 
 

 

 
   

 

منوي اصلي