برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 11 خرداد 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، شانزدهمین جلسه کمیته برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نمایندگان مدیریت های 6 گانه برگزار گردید. در این جلسه مصوبات جلسه پانزدهم و نحوه اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفت و سپس همفکری در خصوص اجرای هر چه بهتر برنامه عملیاتی سال 1395بین اعضاء صورت گرفت. در پایان این جلسه مقرر گردید مصوبات جلسه پانزدهم در اولین فرصت اجرا گردد و نیز پیشرفت پروژه‌ ها و اقدامات سال 1395 به همراه مستندات مرتبط  هر 15 روز یک بار در سامانه ثبت گردد. همچنین در این جلسه مشخص شد که حداکثر تا پایان خرداد ماه چالش‌های پیش رو برای هر کدام از پروژه ها و اقدام‌ها مشخص و به صورت مکتوب به مدیریت نوسازی و تحول اداری دانشگاه ارسال گردد. همچنین مسئولیت پیگیری درخواست‌های مدیریت نوسازی و تحول اداری از مدیریت‌ها (اعم از نامه ها و سایر اطلاعات) بر عهده نمایندگان برنامه‌ریزی تعیین گردید.

 
 

 

 
 

 

 

 

منوي اصلي