برگزاری ششمین جلسه کارگروه مرکزی نظام پیشنهادهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 08 خرداد 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع ششمین جلسه کارگروه مرکزی نظام پیشنهادهای دانشگاه  برگزار گردید. در ابتدای این جلسه یگانه حشمتی دبیر کارگروه معاونت توسعه و منابع گزارشی در خصوص مصوبات اجرایی شده اعم از رفع مشکلات نرم افزار سامانه نظام پیشنهادها ، ارسال ایمیل حاوی پمفلت آموزشی، فایل PDF آموزشی نرم افزار سامانه نظام پیشنهادها برای کارکنان و معاونین دانشگاه، ارسال ایمیل و SMS در چهار مرحله ( پذیرش اولیه – در حال بررسی- غیر قابل قبول- مشکل داشتن پیشنهاد برای پیشنهاد دهنده)، ایمیل ثبت پیشنهاد جدید به کارتابل دبیر کمیته، تایید و تصویب متن نامه ارزشیابی پیشنهادهای بررسی شده توسط کمیته ها و گزارش عملکرد پیشنهادهای معاونت ها ارائه داد.

در پایان جلسه  مقرر گردید تمامی پیشنهادها ی بررسی شده تا مورخ 7/3/95 توسط دبیران کمیته به دبیر کمیته مرکزی سامانه نظام پیشنهادها ارجاع داده شود، همچنین تلاش جهت اعتماد سازی هرچه بیشتر مردم و کارکنان به سامانه نظام پیشنهادها توسط دبیران کمیته صورت پذیرد.


 

 

منوي اصلي