برگزاري هفدهمین نشست کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه

تاریخ ایجاد در 25 فروردين 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هفدهمین نشست کارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به منظور انجام امور کارشناسي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه با حضور اعضاي کارگروه (دکتر کریمی، مشاور برنامه ریزی استراتژیک - دکتر محمود قربانی مشاور منابع انسانی استاندار خراسان رضوی - دکتر حامد تابش، رئیس اداره آمار مدیریت و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی - دکتر فاطمه صادقی پور مدیر برنامه تحول نظام سلامت معاونت درمان – محسن صادق پور، مدیر نوسازی وتحول اداری دانشگاه علوم پزشکی  خراسان رضوی -  دکتر الهه هوشمند، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت - غلامعباس نوری، مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمانی بیمارستان امام رضا(ع) - دکتر حسین ابراهیمی پور  مدیر اقتصاد درمان وکارشناسان مرتبط) برگزار گردید. در این جلسه به بررسی نتایج حاصل از تحلیل عوامل داخلی وخارجی استخراج شده از پرسشنامه نهایی مربوطه پرداخته شد همچنین مصوب شد باز بینی مجدد نقاط قوت وضعف نهایی توسط دبیر خانه جهت کاهش خطاهای احتمالی صورت پذیرد. ماتریس عوامل داخلی وخارجی برای اعضای کمیته  جهت تدوین استراتژی ها ارسال گردد. مقرر گردید جهت اتمام فرایند برنامه راهبردی جلسه ای دیگر در تاریخ 23/01/1395 برگزار شود.

 
 

 

 
 

 

 

منوي اصلي