اسامی مسئولین کارگروه تکریم ارباب رجوع

 

ردیف

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

1

رئیس

هادی مهدی زاده

رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه

MehdizadehH1[at]mums.ac.ir

 

 

 

منوي اصلي