اسامی اعضاء کارگروه تکریم ارباب رجوع

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

1

حسین غنچه

مدیرمالی بیمارستان منتصریه

GhonchehH1[at]mums.ac.ir

2

علی خورسند وکیل زاده

معاون توسعه مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)

KhorsandA[at]mums.ac.ir

3

حسین محسن زاده

مدیر مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی قائم(عج)

MohsenzadehH1[at]mums.ac.ir

4

حمیرا فروزنده فر

مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)

ForouzandehFH1[at]mums.ac.ir

5

نگار اصغری پور

عضو هیات علمی دانشگاه

AsgharipourN[at]mums.ac.ir

6

فاطمه کبیری

کارشناس ارشد جامعه شناسی

KabiriF1[at]mums.ac.ir

7

محمدحسن درخشان

مدیر گروه توسعه شبکه ارتقا سلامت معاونت بهداشتی

DerakhshanDMH1[at]mums.ac.ir

8

حسن قوامی

مدیر اداره کل آموزش

GhavamiH[at]mums.ac.ir

9

امیررضا صالح مقدم

مدیر امور دانشجوئی معاونت دانشجوئی

SalehmoghaddamAR[at]mums.ac.ir

10

علیرضا عطاران

رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

AttaranA1[at]mums.ac.ir

11

علی اصغر محمودی

رئیس مرکز بهداشتی درمانی شماره2

MahmoudiAA1[at]mums.ac.ir

12

علی عمادزاده

مدیر روابط عمومی

EmadzadeA[at]mums.ac.ir

13

غلامعباس نوری

مدیربرنامه ریزی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)

nooriga1[at]mums.ac.ir

14

امیرحسین اخلاقی پور

مسئول حوزه همایش ها و امور نمایشگاهی مدیریت روابط عمومی

AkhlaghipourAH1[at]mums.ac.ir

15

امیررضا فردوسی مکان

کارشناس آمار مدیریت نوسازی و تحول اداری

FerdosiAR2[at]mums.ac.ir

 

 

 

منوي اصلي